Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Kurs Trening Umiejętności Społecznych. Kurs online 21-22.11.2020 r.

Kurs Trening Umiejętności Społecznych. Kurs online 21-22.11.2020 r.
16.09.2020
Nowy edycja!!! Zostań TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ŻYCIOWYCH!!

 

 

 

Kurs Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)

 

 

 

UWAGA! 

 

Szkolenie w formie distance learning: 10 godzin teorii udostępnione ok. tygodnia przed spotkaniami webinarowymi. 20 godzin w formie spotkań webinarowych (wideokonferencji).

 

- Bez wychodzenia z domu

 

- Potrzebny sprzęt z dostepem do internetu (tablet, laptop, komputer stacjonarny lub smartfon) i głośniki (by słyszeć prowadzącego), będzie również czat, na którym będzie można zadawać pytania pisząc

 

 • Przed warsztatem zostaną wysłane materiały merytoryczne e-mailem

 • Potrzebne w trakcie warsztatu materiały będą otrzymywać Państwo od prowadzącej podczas prowadzenia warsztatu

 • certyfikaty i zaświadczenia zostaną wysłane pocztą po zakończeniu warsztatu 

 • wypracowane podczas warsztatu narzędzia będą Państwo otrzymywać na na bieżąco podczas warsztatu

 • przed szkoleniem kurierem otrzymają Państwo komplet materiałów warsztatowych (paczka zawierać będzie: segregator oraz komplet wydrukowanych i oprawionych materiałów potrzebnych w czasie warsztatu)

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych
 • prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami

 

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności społecznych oraz życiowych oraz uzyskania certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (na jednym dyplomie)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności

 

 

PONADTO:

 • Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
 • Algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Filmy ze scenkami modelowymi (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie e-learning bądź distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie dwudniowych warsztatów i treningów w formie webinaru, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

 

Część teoretyczna. Teoretyczne podstawy prowadzenia Treningu umiejętności społecznych (10 godzin)

1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych:
 • Czym jest TUS
 • Geneza, autor podejścia
 • Cele prowadzenia TUS
 • Korzyści prowadzenia TUS
 • Założenia TUS
 • Model nabywania oraz kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina
2. Grupy odbiorców Treningu umiejętności społecznych:
 • Czy tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
 • TUS z dziećmi wieku przedszkolnym
 • TUS z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • TUS z dziećmi starszymi oraz młodzieżą
 • TUS dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
 • TUS dla osób z niepełnosprawnościami
 • TUS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki:
 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS
5. Podstawy psychologii emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS:
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
6. Podstawy psychologii uczenia się w kontekście prowadzenia TUS
7. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS
8. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:
 • Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
 • Role grupowe i związane z nimi problemy
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Ja jako trener TUS – osobowość, nastawienie, wizja
9. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu umiejętności społecznych:
 •  Modelowanie
 • Tworzenie algorytmów zachowań
 •  Odgrywanie ról
 •  Sesja informacji zwrotnej
 •  Generalizacja - w  jaki sposób doprowadzać do generalizacji umiejętności i jej transferu w innych sytuacjach życiowych
 • Tematy TUS, ich cele oraz wynikające z nich konsekwencje dla prowadzącego, czyli czy jesteś na to gotowy?

Część praktyczna (20 godzin):

1. Prowadzenie TUS:
 • Etapy prowadzenia zajęć
 • Metody i formy pracy
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Różnorodne formy i materiały terapeutycznye wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Pomoce i rekwizyty
2. Role-playing oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS:
 • Algorytmy zachowań – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
 • Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
 • Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych
3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS:
 • Badanie potrzeb, ich analiza
 • Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia TUS z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
 • Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
4. Plany pracy oraz konspekty zajęć:
 • Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
 • Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
 • Dobór kluczowych umiejętności dla grupy
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
 • Opracowanie planu pracy z grupą
 • Opracowanie konspektów zajęć.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
 

Termin: 21-22.11.2020 r.0, godz. 8:30-16:00

Koszt udziału: 590 zł/osoba 

 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

 

 

 

Wysyłając do nas Zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Centrum Szkoleniowo- Terapeutyczne SENS Wirginia Wrzesińska  z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Powstańców 9/70 w celach rejestracji na szkolenie. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum SENS.

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy nr.: 33 1050 1562 1000 0092 0077 1609.

3. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

4. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności.

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

7. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia.

W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa

10. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisanie na szkolenie.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych


Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz