Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Terapia oparta na ruchu - praktyczne zastosowanie zajęć i ćwiczeń  ruchowych w pracy i terapii dzieci młodszych i wczesnoszkolnych© to nowy kurs Centrum Sens.

 

Obejmuje 36 godzin szkoleń i warsztatów. Realizowany jest w formie cyklu 6 spotkań po 6 godzin dydaktycznych, co miesiąc jedno spotkanie.

 

Kurs kończy się uzyskaniem 2 certyfikatów oraz Zaświadczenia o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności w oparciu o działalność oświatową Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS zgodną z art. 83a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i przygotowuje do prowadzenia:

 • Terapii opartej na ruchu i zabawie;
 • Dobierania i komponowania programów profilaktycznych, korekcyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych;
 • Tworzenia scenariuszy zajęć profilaktyczno-terapeutycznej z dzieckiem młodszym i wczesnoszkolnym  zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej
 • Dostosowywania wymogów programu do możliwości rozwojowych oraz potrzeb dziecka (w zależności od jego wieku, poziomu rozwoju, zaburzeń)
 • Pracy rewalidacyjno-korekcyjnej oraz terapeutycznej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Uczestnicy kursu otrzymują:

 1. Certyfikat ukończenia kursu Terapia oparta na ruchu
 2. Certyfikat Specjalisty ds. terapii opartej na ruchu©
 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności w oparciu o działalność oświatową Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS zgodną z art. 83a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 

 

Każdy z modułów kursu to:

 • 6 godzin dydaktycznych szkolenia/warsztatu
 • Średnio 2-3 godzin części teoretycznej
 • Średnio 3-4 godzin części warsztatowej
 • Integracyjne ujęcie różnych metod pracy z ruchem (m.in. Laban, Metoda Knillów, Metoda Kniessów, elementy Metody Orffa, techniki Jacobsena, technika Symboli Dźwiękowych)
 • Kończy się odrębnym Zaświadczeniem o odbyciu danego stopnia wraz z wyszczególnieniem zakresu tematycznego i ilości godzin
 • Odrębny pakiet materiałów merytorycznych, zawierających m.in. scenariusze, ćwiczenia, bibliografię
 • Ostatni stopień kursu to warsztaty mistrzowskie obejmujące superwizję pracy

 

Stopień 1 - Podstawy pracy w oparciu o ruch-przegląd praktyczne zastosowanie dostępnych metod

1. Wprowadzenie w zagadnienie  znaczenia ruchu
 • ruch i dotyk we wspólnej terapii
 • ruch świadomy i kontrolowany a ruch spontaniczny (stereotypie, blindyzmy)
2, Rodzaje ruchu i jego rola  w  prawidłowym rozwoju dziecka
 • ruch jako odpowiedz na potrzeby rozwojowe dziecka
3. Elementy terapii z uwzględnieniem ruchu i zabawy w pracy z dzieckiem młodszym i wczesnoszkolnym
 • połączenie terapii i ruchu
4. Do kogo i w jakiej formie kierować zajęcia ruchowe
 • zasady obowiązujące podczas zajęć i zabaw ruchowych
5. Narzędzia do pracy i zabaw opartych na ruchu
 • podstawowy podział form i metod uwzględniających ruch w oparciu o kryterium oddziaływań na poszczególne sfery rozwoju dziecka
 • rozwijanie poprzez ruch świadomości  ciała i osoby
 • rozwijanie poprzez ruch relacji z innymi
 • m.in. Programy Knillów, zabawy na orientację w przestrzeni

6. Ćwiczenia praktyczne indywidualne, w parach i w grupie – omówienie ćwiczeń

 

Stopień 2 - Praktyczne przygotowanie do stosowania terapii  ruchem podczas zajęć i zabaw w różnych przedziałach wiekowych

1. Przyjemne z pożytecznym czyli jak efektywnie organizować  i planować zajęcia ruchowe, aby spełniały zamierzony cel
 • cele zajęć, forma zajęć
 • dobór uczestników, schemat scenariusza
 • formy zapisu ćwiczeń, bezpieczeństwo
 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
 • ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktów
2. zabawy ruchowe z elementami muzyki
 • terapeutyczne uwzględnienie ruchu w zajęciach słowno- muzyczno-ruchowych
 • rola słowa i opowieści w zabawach ruchowych
 • metody Orfa,  Kniessów i Labana
3. Zajęcia i zabawy ruchowe  w różnych przedziałach wiekowych
 • zajęcia grupowe
 • zajęcia indywidualne
 • dostosowanie stopnia trudności  do przedziału wiekowego:

dzieci 2,5-3,5 letnie

dzieci 3,5-5 letnie

dzieci 5-6 letnie

4. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez łączenie w zabawie i zajęciach kilku metod opartych na ruchu, słowie i muzyce

5. Wykorzystanie zabaw paluszkowych i  dziecięcych masażyków

6. Ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe, omówienie ćwiczeń

 

Stopień 3 - Zajęcia ruchowe dostosowane do różnych potrzeb dziecka młodszego. Terapia w nauce ruchu.

1. Metody nauczania i uczenia się ruchu
2. Zajęcia ruchowe doskonalące funkcje dobrze rozwijające się
 • zabawy w plenerze i na wolnym powietrzu
 • zabawy z wykorzystaniem pomocy i rekwizytów codziennego użytku
 • zabawy doskonalące mowę i myślenie
 • zajęcia ruchowe doskonalące pamięć i słuch
 • ćwiczenia ukierunkowane na pracę w obrębie małej i dużej motoryki
 • zabawy i zajęcia ruchowe rozwijające zdolności umysłowe

3. Wczesne objawy opóźnienia rozwoju ruchowego dzieci-zasady i sposoby ich usprawniania
4. Wykorzystanie rekwizytów dla celów terapeutycznych
5. Praktyczne zabawy i  ćwiczenia odnoszące się do rozważanej tematyki
6. Scenariusze zajęć i zabaw w oparciu o elementy metod kinezjologicznych

 

Stopień 4 - Zajęcia i zabawy ruchowe w pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Jak za pomocą zajęć ruchowych rozwijać funkcje zaburzone. Odpowiedni dobór metod.

1. Dzieci niepełnosprawne umysłowo
2. Dzieci nadpobudliwe ruchowo (przyczyny, metody)
3. dzieci niepełnosprawne ruchowo
4. Dzieci ze spektrum autyzmu
5. Dzieci z innymi zaburzeniami (Zespół Downa, Dziecięce  Porażenie Mózgowe, Autyzm)
6. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
7. Rola i współpraca z rodzicami  w terapeutycznych zajęciach ruchowych
8. Przykładowe scenariusze zajęć
9. Ćwiczenia praktyczne
10 Wykorzystanie technik relaksacyjnych w formach pracy opartej na ruchu (techniki Jacobsona, Symboli Dźwiękowych , techniki parateatralne, zabawy tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne)

 

Stopień 5 - Rola zabawy w terapii  opartej na wykorzystaniu ruchu. Zapis i prowadzenie dokumentacji. Tworzenie własnych scenariuszy, planów pracy 

1. Zabawa - najlepszy sprzymierzeniec w pracy opartej na ruchu
 • rodzaje zabaw ruchowych
 • stymulacja ruchem w zabawie
 • metoda” Terapia zabawą”

2. Trening umiejętności zabawowych w terapii ruchem
3. Praksja i dyspraksja- jak je prawidłowo wykorzystać przy tworzeniu planu pracy w zajęciach ruchowych
4. Tworzenie własnych scenariuszy zajęć ruchowych ,zajęć z elementami ruchu i  planów terapii,
5. Ćwiczenia praktyczne

 

Stopień 6 - Warsztaty mistrzowskie. Superwizja scenariuszy własnych oraz pracy własnej.

 1. Prezentacja na forum własnych scenariuszy przez uczestników
 2. omówienie i sesja informacji zwrotnej
 3. dokonywanie ewentualnych korekt
 4. Ćwiczenia superwizyjne – wybór jednego z ćwiczeń ze scenariusza własnego przez uczestnika, przeprowadzenie ćwiczenia na grupie,
 5. omówienie i sesja informacji zwrotnej
 6. dokonywanie ewentualnych korekt

Stopień 6 to jednocześnie Egzamin teoretyczny i praktyczny!

Zapraszamy do śledzenia w Aktualnościach, gdzie aktualnie prowadzimy nabory i/lub kontaktu w przypadku zainteresowaniem zorganizownaia kursu w formie zamkniętej w Państwa placówce:

biuro@centrumsens.pl

733-090-988