Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Pruszków. Grupa TUS dla nastolatków: klasa 7-8 Szkoły Podstawowej

Pruszków. Grupa TUS dla nastolatków: klasa 7-8 Szkoły Podstawowej
Zapraszamy od września 2023 do grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla nastolatków - uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej. Dodatkowo w tym roku ze względu na zapotrzebowanie - Trening będzie wzbogacony o elementy naszego autorskiego Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych.

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to pewien FORMA PRACY z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, wywodząca się z psychologii behawioralno-poznawczej.

Jego głównym założeniem jest kształtowanie odpowiednich umiejętności, kompetencji i postaw przydatnych w społecznym funkcjonowaniu człowieka.

 

Te umiejętności społeczne mogą być związane z (za: Matczak, 2007):

 • Percepcją społeczną – adekwatne spostrzeganie i rozumienie przeżyć, intencji i czuć innych osób, także po to, by prawidłowo oceniać sytuacje społeczne i adekwatnie zareagować;
 • Taką wrażliwością społeczną, empatią;
 • Znajomością obowiązujących w danej kulturze, środowisku norma społecznych i umiejętnością takiego doboru zachowań, by właściwie odnaleźć się w sytuacjach społecznych;
 • rozwiązywaniem specyficznych problemów intra i interpersonalnych
 • radzeniem sobie ze stresem;
 • radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • radzeniem sobie w sytuacjach, gdzie potrzebna jest postawa asertywna;
 • autoprezentacją;
 • wywieraniem wpływu na innych;
 • komunikacją;
 • współpracą;
 • planowaniem działania i kontroli jego wykonania.

 

Dlaczego rozwój umiejętności społecznych jest tak ważny?

 • Decydują o poziomie socjalizacji człowieka i jego dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych,
 • Pomagają w osiąganiu celów życiowych (edukacyjnych, zawodowych, osobistych),
 • Wspierają dobre relacje z innymi,   
 • Wspierają dobre relacje osoby z nią samą – czyli dobre samopoczucie we własnej skórze,
 • Mają zdecydowanie duże znaczenie dla efektywnej nauki: pomagają w sukcesie „szkolnym”, adaptacji do środowiska, rówieśników, wymogów tego środowiska, sprzyjają samemu procesowi uczenia się.

Dodatkowo w tym ze względu na ogromne zapotrzebowanie spowodowane sytuacją epidemiczną zajęcia TUS zostaną wzbogacone o elementy naszego autorskiego Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych.

 

Kompetencje emocjonalne nie są tożsame z kompetencjami społecznymi, można je potraktować jako jeden ze składników umiejętności społecznych. Jest to składnik kluczowy, ponieważ dot. „żywiołów” odpowiedzialnych za przebieg interakcji społecznych, motywację do wchodzenia w interakcje społeczne i ich wynik.

Kompetencje emocjonalne mają naturę:

 • sytuacyjną – potrzebujemy zastosować je w konkretnej sytuacji,
 • intrapersonalną – dot. wewnętrznej głębi człowieka, jego wewnętrznego świata i obrazu.

Można powiedzieć, że kompetencje emocjonalne są skierowane zarówno do wewnątrz człowieka jak i świata innych ludzi i to właśnie one decydują o pełni doświadczania życia i świata.

Cele i założenia Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych

Zadaniem Treningu Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych jest kształtowanie odpowiednich umiejętności emocjonalnych związanych z:

 • skutecznym radzeniem sobie z własnymi trudnymi emocjami jak np. złość, przerażenie, strach, smutek, rozpacz
 • elastycznym dopasowywaniem się do sytuacji społecznej, gdy w grę wchodzą trudne emocje,
 • radzeniem sobie w sytuacjach stresowych i trudnych.

Każdy uczestnik otrzymuje:

- skoroszyt, w którym przechowywuje materiały otrzymywane na zajęciach

- różne materiały wspierające nabywanie umiejętności

 

Termin: od połowy września 2022 (zebrania się grupy) w każdy czwartek o godz. 17:10, 4 spotkania w miesiącu po ok. 45 minut.

Miejsce: Pruszków

Koszt udziału: 85 zł/zajęcia pojedyncze - przy płatności oddzielnie za każde zajęcia, pakiet 4 zajęć (1 miesiąc) 280 zł (70 zł/zajęcia)

 
 

Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens.pl

tel.: 733-090-988

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz