Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Konsultacje z terapeutą ręki

Konsultacje z terapeutą ręki

Kto wie, w kim drzemie kolejny Leonardo Da Vinci?! " – Indywidualne i grupowe zajęcia z terapeutą ręki odpowiedzią na problemy przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w dobie multimediów.

Warto skonsultować się z Terapeutą ręki!

Nie zdajemy sobie sprawy jak mocno mózgowe obszary związane z mową, są powiązane z obszarami czuciowymi i ruchowymi ręki, że taki mały fragment naszego ciała, jakim jest dłoń, jest tak ważny z punktu widzenia naszego funkcjonowania.

 

Jeśli Twoje dziecko ma trudności z:

 • ·         Trudności z samodzielnym ubieraniem/ rozbieraniem się,
 • ·         posługiwaniem się sztućcami,
 • ·         agresją wobec przedmiotów, którymi nie potrafi się posługiwać,
 • ·         unika czynności manualnych (rysowanie, układanie, lepienie).
 • ·         Pisaniem i koncentracją podczas zadań związanych z pisaniem i odrabianiem pracy domowej
 • ·         Koordynacją swoich ruchów
 • ·         Koordynacją wzrokowo-ruchową
 • ·         Chwytaniem większych i mniejszych przedmiotów
 • ·         Planowaniem ruchów i uczeniem się nowych czynności manualnych i manipulacyjnych
 • ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej
 • wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
 • szybkością ruchów - nie jest dostosowana do zadania;
 • ·         nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur

Warto skonsultować się z Terapeutą ręki!

Ciało i umysł człowieka, a zwłaszcza dziecka są niezwykle plastyczne. Gdyby tak nie było, jakakolwiek forma terapii nie miałaby sensu. W terapii ręki zwracamy uwagę na całość funkcjonowania dziecka- na jego ruchy, postawę, ogólną sprawność motoryczną (zwłaszcza rąk), umiejętności manipulacyjne. Pracujemy etapami, prawidłowy „chwyt pisarski" jest jednym z głównych celów. Zależy nam na doprowadzeniu dziecka do „pełnej samoobsługi" w zakresie czynności takich jak ubieranie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików czy ćwiczenia, które mają wspierać zaburzoną koordynację wzrokowo- ruchową.

Terapia ręki ma na celu:

 • Usprawniać precyzyjne ruchy dłoni i palców
 • Naukę samodzielności w czynnościach samoobsługowych
 • Przygotowanie do i naukę pisania
 • Rozwijać czucie powierzchniowe (dotyk), czucie głębokie (świadomość własnego ciała) oraz zmysł przedsionkowy (związany z ruchem)
 • Rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, przestrzenną, koordynację między prawą a lewą ręką

 

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w zajęciach:

 • Indywidualnych – wraz z terapeutą dziecko będzie pracować nad osiąganiem kolejnych celów w rozwijaniu sprawności dłoni i palców, by finalnie wypracować prawidłowy chwyt pisarski i zmianę nieprawidłowych nawyków, rozwijać koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, czynności manipulacyjne
 • Grupowych – w niewielkiej grupie (maksymalnie 5-6 dzieci)

Sugerujemy połączenie terapii indywidualnej wraz z zajęciami grupowymi.

Jak przebiega proces terapii:

 1. Diagnoza problemu/ów i ułożenie planu terapii
 2. Działania profilaktyczno-korekcyjne podczas każdego spotkania:

a)      korekcja postawy,

b)      ćwiczenia związane z motoryką dużą,

c)      ćwiczenia na koncentrację

d)     ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową,

e)      ćwiczenia manipulacyjne,

f)       grafomotoryka,

g)      masaż ręki,

h)      ćwiczenia odprężające.

 

Zapisy:

biuro@centrumsens.pl

733-090-988

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 


« wstecz