Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Sens życia zmienia się z dnia na dzień i w zależności od człowieka.

Jonathan Carroll

Zachowania trudne i agresywne dzieci i młodzieży. Już wkrótce w formie nagrań

Zachowania trudne i agresywne dzieci i młodzieży. Już wkrótce w formie nagrań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudne dzieci, niepokorni uczniowie czy trudne sytuacje, a moze braki w umiejetnościach intrapersonalnych i społecznych? Zapraszamy na 20 godzinne warsztaty jak radzić sobie z trudnymi dziećmi w wieku przedszkolnym oraz niepokornymi uczniami. Organizujemy szkolenie powtórnie na Wasze liczne prośby.

 

 

Szkolenie Trudne dziecko, niepokorny uczeń - Jak sobie radzić z problemowymi i agresywnymi zachowaniami dzieci i nastolatków.

 

Trudnych dzieci przybywa, wiele zachowań nieakceptowanych nasiliło się w okresie pandemii. Narzekają na to nauczyciele, narzekają rodzice, narzekają również same dzieci.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie online połączone z warsztatem dot. sposobów radzenia sobie z zachowaniami problemowymi i agresywnymi dzieci i nastolatków/młodzieży.

 

Nasze szkolenie to:

 • aż 20 godzin dydaktycznych w formie 4 webinarowych spotkań - każde po 5 godz. dydaktycznych. Spotkania ułożone są tak, by pomiędzy każdym była możliwość zastosowania aktualnie nabytej wiedzy/umiejętności, czas na praktyczne przetestowanie "problemu w terenie", wypróbowanie sposobów radzenia sobie,

 • Kameralna grupa umożliwiająca dyskusję, omawianie przypadków, dzielenie się doświadczeniami i szukanie rozwiązań. Spotkania mają charakter interaktywny, warsztatowy i treningowy, kolejne sesje mają również charakter superwizji dla wypracowywanych rozwiązań i pomysłów,

 • Praktyczne podejście do tematu - na naszych szkoleniach teoria jest tylko punktem wyjścia, podsumowaniem, nie celem samym w sobie. Proponujemy Wam nasze rozwiązania, pomysły, chcemy Was zainspirować, ale przede wszystkim wspólnie szukamy rozwiązań do Waszych konkretnych przypadków i problemów,

 • Bogate materiały dydaktyczne i pomoce dydaktyczno-terapeutyczne - zarówno merytoryczne jak i gotowce do pracy z grupą/indywidualnej. Po każdym ze spotkań uczestnicy otrzymują odpowiednie materiały podsumowujące i wzbogacające warsztat pracy. Są to m.in.: 
  - Scenariusze trudnych zachowań,
  - Propozycje interwencji do konkretnych przypadków,
  - autorskie karty dydaktyczno-terapeutyczne pogrupowane w zestawy, dopasowane do wieku odbiorców (wersje dziecięce i młodzieżowe): Karty zasad, Karty szansy (zamiast negatywistycznie ostrzeżenia ;) ), Karty konsekwencji, Karty przywilejów, Karty Sygnalizatory
  (związane z regulacją natężenia głośności grupy oraz możliwości przemieszczania się w czasie zajęć), 
  - narzędzia wspierające motywowanie do zmiany zachowania,

 • Prowadząca- praktyk: psycholog, Trener TUS oraz Trener Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi, prowadząca własną praktykę oraz współpracująca z placówkami oświatowymi,

 • Wypracowane przez uczestników materiały są udostępniane grupie w trakcie i po szkoleniu - dodatkowa korzyść w postaci gotowców.

 

Program:

 • Prawidłowości rozwojowe związane ze sferą społeczno-emocjonalną u dzieci i młodzieży i ich wpływ na zachowanie. "Okulary" na trudności rozwojowe zależnie od wieku dziecka - trudne zachowania a wiek;

  Zachowania problemowe, trudności przystosowawcze związane z zaburzeniami oraz ich wpływ na zachowanie. "Okulary" na ADHD, ODD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, niedostosowanie społeczne i trudności emocjonalne;

 • Co powinno nas zaniepokoić - czyli na co nie przymykajmy oczu. Określenie, jakie problemy dziecka powinny zaalarmować nauczyciela/rodzica. Check-lista alarmowa;

 • Trudne dzieci czy trudne sytuacje - co może być dla dziecka sytuacją trudną i jak wtedy działa. "Okulary" na trudności przeżywane przez dziecko/nastolatka w życiu osobistym, domowym, relacjach z rówieśnikami i ich wpływ;

 • Elementy diagnozy i obserwacji w celu tworzenia planów działania i interwencji. Przykładowe scenariusze trudnego zachowania - jak określać trudne zachowania, ich przebieg, uwarunkowania i konsekwencje;

 • Reguły reagowania na agresję oraz zachowania problemowe - niezależnie od wieku naszych wychowanków. Modelowanie społecznie akceptowanych zachowań;

 • Elementy filozofii KAIZEN w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami. Zastosowanie metody małych kroków w tworzeniu planów oddziałowywań. Zmiana sposobu patrzenia na zachowanie oraz własnych oczekiwań co do idealnego zachowania naszych wychowanków;

 • Techniki radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, również zależnie od wieku wychowanków. Omówienie technik i metod. 

 • Przykładowe schematy działania na trudne zachowania.

 • Praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi i problemowymi zarówno w wymiarze pracy z grupą jak i indywidualnym. Opracowanie pomysłów interwencji i zmiany zachowań na poprawne/akceptowalne. 

 • Omówienie autorskich kart dydaktyczno-terapeutycznych. Prezentacja oraz omówienie zastosowania. Karty dot. zagadnień związanych z motywowaniem do zmiany zachowania, wspierania w tej drodze, przypominania. Dot. sfer zasad, przywilejów, konsekwencji, ostrzegania(szansy na powstrzymanie się od zachowania).

Co otrzymuje każdy uczestnik:

 1. Link do szkolenia na dzień przez każdym spotkaniem ;)
 2. Karty ćwiczeń adekwatne do motywu przewodniego każdego ze spotkań
 3. Materiały szkoleniowe - merytoryczne, będące podsumowaniem omawianych/wypracowywanych zagadnień, praktyczne - adekwatne do omawianych na spotkaniu treści, liczne gotowe karty pracy, rozwiązania.
 4. Materiały warsztatowe - wypracowane przez grupę
 5. Certyfikat - wydrukowany na specjalnym papierze, zabezpieczony przed zniszczeniem w trakcie dostarczenia, z naszą pieczątką i podpisem prowadzącej :). Nasze certyfikaty są zgodne z wytycznymi MEN tj. znajdują się na nich wymagane informacje m.in. dokładny przebieg szkolenia, numer certyfikatu.
 6. Autorskie karty dydaktyczno-terapeutyczne pogrupowane w zestawy, dopasowane do wieku odbiorców (wersje dziecięce i młodzieżowe): Karty zasad, Karty szansy (zamiast negatywistycznie ostrzeżenia ;) ), Karty konsekwencji, Karty przywilejów, Karty Sygnalizatory (związane z regulacją natężenia głośności grupy oraz możliwości przemieszczania się w czasie zajęć),
 7. Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

Kiedy: szkolenie podzielone na 4 spotkania po 5 godzin dydaktycznych każde w godz. 16:30-20:15,  spotkanie 1: 11.04.2024, spotkanie 2: 25.04.2024, spotkanie 3: 09.05.2024, spotkanie 4: 23.05.2024.

 

Koszt: 339 zł - koszt obejmuje:

 • 20 godzin dydaktycznych szkolenia,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wystawienie i wysłanie pocztą tradycyjną certyfikatów ukończenia, 
 • materiały szkoleniowe (uczestnicy otrzymują je w wersji elektronicznej na adres e-mail),
 • autorskie karty dydaktyczno-terapeutyczne pogrupowane w zestawy, dopasowane do wieku odbiorców (wersje dziecięce i młodzieżowe): Karty zasad, Karty szansy (zamiast negatywistycznie ostrzeżenia ;) ), Karty konsekwencji, Karty przywilejów, Karty Sygnalizatory (związane z regulacją natężenia głośności grupy oraz możliwości przemieszczania się w czasie zajęć), 
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku przeznaczonej dla uczestników szkolenia - możliwość wymiany dosiadczeń oraz wzajemnej superwizji.

 

 Jesteśmy instytucją szkoleniową, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli,  co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu  przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli jak również wystawiamy faktury dla placówek oświatowych – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

 

Jesteśmy EKO. Dbamy o środowisko i staramy się redukować zanieczyszczenia i śmieci!

W trosce o środowisko wszystkie materiały na nasze kursy i szkolenie uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej, 

Dzięki temu staramy się:

- zadbać o nasze lasy i nie marnować papieru

- zmniejszyć ilość używanego plastiku używanego do oprawy materiałów oraz ich wysyłania kurierem

- nie generować spalin i innych zanieczyszczeń środowiska związanych z przewozem materiałów.

Teraz wszystkie materiały nasi uczestnicy mają pod ręką, w wersji, którą mogą powielać w zależności od potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby zapisać się na powyższe wydarzenie uzupełnij formularz:

 

 
 
Dane do faktury

Warunki uczestnictwa:

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Informacja zwrotna przesłana automatycznie po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

3. Ostatecznym potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia jest otrzymanie wiadomości mailowej dedykowanej do danego szkolenia zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym.

4. Warunkiem udziału w szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany w dedykowanej do danego szkolenia odrębnej wiadomości mailowej zawierającej tytuł, datę szkolenia oraz informację o terminach płatności, rachunku bankowym zgodnie z pkt. 3 warunków uczestnictwa.

5. W przypadku potrzeby otrzymania faktury, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie przy zapisie na szkolenie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy.

6. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostać zgłoszona na piśmie - pocztą lub mailem.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Zgłaszający ponosi 100% kosztów uczestnictwa.

8. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika. Zmiana uczestnika odbywa się bez żadnych opłat.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, o czym poinformuje Zgłaszającego w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku zwraca Zgłaszającemu koszty uczestnictwa.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu zajęć w terminie do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W powyższym przypadku Zgłaszający ma prawo do przeniesienia swojego zgłoszenia na nowy termin lub zażądania zwrotu kosztów uczestnictwa.

11. Przesyłając formularz zgłoszeniowy uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora i jego partnerów handlowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • podjęcia działań przed realizacją zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do realizacji zamówienia są wskazane na formularzu zamówienia);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza zamówienia jest Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens Wirginia Wrzesińska z siedzibą w Pruszkowie, 05-800, ul. Powstańców 9/70. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępnych jest w POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 
Wpisz tekst z obrazka (wielkość liter ma znaczenie)


« wstecz