Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Multisensoryczne formy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Zastosowanie Metody Porannego Kręgu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością

Multisensoryka jest dziś na czasie! Nie tylko dlatego, że jest modna, kolorowa, ale przede wszystkim dlatego, że jest zaszczepia ciekawość poznawczą, otwartość i elastyczność, aktywizuje zmysły i prowadzi je do lepszej współpracy, tak by reakcje adaptacyjne człowieka były spójne i adekwatne do bodźca i sytuacji.

Szkolenie obecnie w formie 180 dniowego (pół roku) dostepu do szkolenia nagranego na platformie e-learningowej.

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli,  co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu  przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli jak również wystawiamy faktury dla placówek oświatowych – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).

  

Cena promocyjna - 319,00 zł przy zakupie kursu do dnia 01.10.2023 r.  (cena regularna 419,00 zł.)

(cena z ostatnich 30 dni: 314,00 zł)

 

 

Aby się zapisać kliknij na link - zapisy przez naszą platformę e-learningową.

 

Stymulacja polisensoryczna metodą Porannego kręgu to poznawanie świata poprzez świat, wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, węchem, smakiem, dotykiem, całym sobą. Poznawanie świata takim, jakim jest on w istocie za pomocą wrażeń dostarczanych przez świat przyrody. 

Zapraszamy na szkolenie - praktyczne spotkanie z metodą Porannego kręgu:

 • aż 20 godzin dydaktycznych: teoria łączona z aspektami praktycznymi w płynny i przenikający się sposób, pokazujemy jak pracować polisensorycznie: jak wplatać elementy nauczania polisensorycznego (wielozmysłowego), jak stymulować multisensorycznie rozwój dziecka, jak w sposób praktyczny korzystać z metody Porannego kręgu lub jej elementów. 
   
 • każdy uczestnik kursu ma możliwość skorzystać z 1 spotkania online na żywo (w realnym kontakcie z prowadzącym) organizowanego w wymiarze 3 godzin dydaktycznych, w czasie którego można zadać pytania, omówić opracowane narzędzia, etc.,
   
 • stawiamy przede wszystkim na praktyczny wymiar szkolenia: bazujemy na materiałach filmowych pokazujących realną pracę polisensoryczną na żywiołach/porach roku, wskazujemy, jakie rekwizyty i pomoce wykorzystać, omawiamy przykładowe konspekty zajęć i plany pracy z wykorzystaniem polisensorycznych metod stymulacji,
   
 • co ważne: każdy uczestnik tworzy własne narzędzia: scenariusze zajęć, plany pracy,
   
 • dostęp do szkolenia przez 180 dni (pół roku)- możesz wrócić do materiałów w dowolnej chwili, powtórzyć, obejrzeć wielokrotnie.

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu (ukończenia szkolenia) i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z wykorzystaniem multisensorycznych form pracy bazujących na Porannym kręgu,
 • prowadzenia zajęć multisensorycznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, także z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami i niepełnosprawnością.

 

Z uwagi na fakt, że odwzorowujemy strukturę szkolenia stacjonarnego, traktujemy szkolenie jak szkolenie stacjonarne. Na certyfikacie nie ma informacji o formie prowadzenia szkolenia (online).

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • bogate materiały dydaktyczne przypisane do każdego z modułów, zawierajace podsumowanie omawianych, prezentowanych informacji, m.in.: etapy prowadzenia zajęć, omówienie każdej z pór roku, pomysły na zmysły, symbolikę żywiołów, kolorów, dźwięków, zapachów, etc.,

 • Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć),

 • Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć),

 • autorskie Multisensoryczne karty ruchowo-naśladowcze©.

 

Aby się zapisać kliknij na link - zapisy przez naszą platformę e-learningową.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do multisensorycznych zajęć metodą Porannego kręgu:

 • geneza
 • przeznaczenie
 • cele
 • założenia

2.     Etapy prowadzenia zajęć:

 • prezentacja materiału filmowego zawierajaćego zajęcia metodą Porannego kręgu
 • etapy prowadzenia zajęć stymulujących/rozwijających polisensorycznie
 • omówienie każdego z etapów z osobna, sposobów pracy

3. Bogactwo świata przyrody i jego symbolika:

 • żywioły - ich symbolika oraz wpływ na człowieka
 • elementy chromoterapii
 • elementy aromaterapii
 • elementy terapii dźwiękiem - świadomość wpływu określonych dźwięków oraz muzyki na funkcjonowanie człowieka
 • wrażenia termiczne i ich znaczenie

4. Pomysły na zmysły:

 • wpływ zmysłów na funkcjonowanie człowieka,
 • związki metody z integracją sensoryczną,
 • elementy neuropsychologii,
 • stymulacja poszczególnych zmysłów podczas pracy metodą Porannego kręgu,
 • omówienie na materiale filmowym, w jaki sposób odbywa się stymulacja poszczegółnych zmysłów oraz polimodalna,
 • pomysły na stymulowanie poszczególnych zmysłów,
 • cele kierunkowe zajęć związane ze stymulacją zmysłów.

5. Pory roku i ich symbolika oraz związana z nimi stymulacja zmysłów:

 • szczegółowe omówienie symboliki, rekwizytów dla poszczególnych pór roku,
 • prezentacja w materiale filmowym pomysłów na opowieść o porze roku,
 • prezentacja rekwizytów i pomocy adekwatnych do danej pory roku,
 • prezentacja na materiale filmowym, w jaki sposób może wyglądać praca z żywiołem danej pory roku,
 • wykorzystanie materiału nie tylko przyrodniczego w prowadzonych zajęciach,
 • w jaki sposób prowadzić zajęcia w zależności od pory roku, wieku odbiorców, specjalnych potrzeb edukacyjnych - dostosowywanie do realiów pracy i grupy.

6. Potrzeby i ich zaspokojanie oraz stymulacja podczas zajęć multisensorycznych:

 • omówienie potrzeb,
 • omówienie, jakie ważne potrzeby zaspokajane są podczas zajęć
 • w jaki sposób stymulować potrzeby wyższego rzędu.

7. Kompetencje intra i interpersonalne rozwijane podczas zajęć:

 • emocjonalne,
 • związane ze sferą społeczną,
 • poczuciem sprawstwa i odpowiedzialności.

8. Pomoce, rekwizyty, inspiracje:

 • omówienie i prezentacja gier, pomocy dydaktycznych i rekwizytów przydatnych podczas prowadzenia zajęć,
 • prezentacja autroskich Multisensorycznych kart ruchowo-naśladowczych© oraz pomysły na ich wykorzystanie.

9. Konspekty oraz plany pracy z grupą:

 • prezentacja i omówienie przykładowych konspektów zajęć dla 3 pór roku,
 • prezentacja i omówienie przykładowych planów pracy dla 2 różnych grup odbiorczych.

10. Zadania praktyczne:

opracowanie własnego konspektu zajęć,

opracowanie własnego planu pracy z grupą.