Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu. Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tra­cimy ra­dość i sens te­go, co przed nami. 

Paulo Coelho

Rady pedagogiczne

Szkolenia dla rad pedagogicznych prowadzone są przez specjalistów i praktyków.  Mają formę otwartych lub zamkniętych warsztatów i treningów

Ich celem jest uzupełniać i rozwijać przydatne umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi/młodzieżą.

Naszym celem jest wspierać nauczycieli  w drodze harmonijnego rozwoju zawodowego i osobistego, budować poczucie sensu ich działań w pracy z dziećmi/młodzieżą.

Oferujemy szkolenia/warsztaty/treningi umiejętności dla nauczycieli:

  • Wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,

  • Klas 4-6 szkoły podstawowej,

  • Gimnazjów

  • Szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Cena za każde szkolenie jest negocjowana indywidualnie, jest zależna od wybranego tematu szkolenia oraz liczby uczestników.

 

Jesteśmy instytucją szkoleniową, która posiada w statucie zapis o doskonaleniu nauczycieli,  co uprawnia uczestników do ubiegania się o zwrot środków za szkolenie z funduszu  przeznaczonego w placówkach na doskonalenie nauczycieli jak również wystawiamy faktury dla placówek oświatowych – art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).