Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to pewien FORMA PRACY z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi, wywodząca się z psychologii behawioralno-poznawczej.

Jego głównym założeniem jest kształtowanie odpowiednich umiejętności, kompetencji i postaw przydatnych w społecznym funkcjonowaniu człowieka.

 

Umiejętności społeczne to:

 • Środki, „narzędzia”, jakie jednostka używa, by rozpoczynać, utrzymywać, zmieniać, a także kończyć różnorodne relacje, w jakie się angażuje,

 • Proces, w czasie którego jednostka wybiera i stosuje cały wachlarz zachowań społecznych, które służą osiągnięciu konkretnego celu, są wyuczone i kontrolowane przez jednostkę, a także sprawdzone jako skuteczne w takiej samej lub podobnej sytuacji ( Dickson i Hargie, 2004; Spitzberg i Cupach, 2002).

 

Te umiejętności społeczne mogą być związane z (za: Matczak, 2007):

 • Percepcją społeczną – adekwatne spostrzeganie i rozumienie przeżyć, intencji i czuć innych osób, także po to, by prawidłowo oceniać sytuacje społeczne i adekwatnie zareagować;
 • Taką wrażliwością społeczną, empatią;
 • Znajomością obowiązujących w danej kulturze, środowisku norma społecznych i umiejętnością takiego doboru zachowań, by właściwie odnaleźć się w sytuacjach społecznych;
 • rozwiązywaniem specyficznych problemów intra i interpersonalnych
 • radzeniem sobie ze stresem;
 • radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • radzeniem sobie w sytuacjach, gdzie potrzebna jest postawa asertywna;
 • autoprezentacją;
 • wywieraniem wpływu na innych;
 • komunikacją;
 • współpracą;
 • planowaniem działania i kontroli jego wykonania.

 

Dlaczego rozwój umiejętności społecznych jest tak ważny?

 • Decydują o poziomie socjalizacji człowieka i jego dojrzałości do pełnienia różnych ról społecznych,
 • Pomagają w osiąganiu celów życiowych (edukacyjnych, zawodowych, osobistych),
 • Wspierają dobre relacje z innymi,   
 • Wspierają dobre relacje osoby z nią samą – czyli dobre samopoczucie we własnej skórze,
 • Mają zdecydowanie duże znaczenie dla efektywnej nauki: pomagają w sukcesie „szkolnym”, adaptacji do środowiska, rówieśników, wymogów tego środowiska, sprzyjają samemu procesowi uczenia się.

 

Preferowaną formą prowadzenia TUS jest forma grupowa, ponieważ mamy kształtować kompetencje społeczne oraz pomagać jednostkom odnajdywać się i współdziałać w grupie, najlepszym środowiskiem do nabywania, testowania i ćwiczenia tychże umiejętności jest właśnie GRUPA.

 

Cele prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS):

 • Nauczenie zachowań społecznych 
 • Modyfikacja dotychczasowych (najczęściej negatywnych) doświadczeń związanych z byciem w sytuacji społecznej na pozytywne lub przynajmniej neutralne
 • Zwiększanie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach interakcji z drugim człowiekiem/grupą
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania i bycia w grupie
 • Rozwijanie umiejętności związanych z szeroko pojętą komunikacją interpersonalną
 • Rozwijanie umiejętności intrapersonalnych - mających związek z emocjami, samokontrolą jednostki, tym jak postrzega sytuacje, jak je interpretuje i jakie działania w związku z tym wybiera. 

Jakie korzyści daje uczestnictwo dziecka w TUS?

Dzięki uczestnictwie w TUS jednostka (dziecko, uczeń, osoba dorosła):

 • Staje się bardziej świadoma siebie (swoich potrzeb, emocji, zachowań),
 • Buduje i wzmacnia swoją tożsamość, poczucie własnej wartości i pewności siebie,
 • Wzmacnia poczucie kontroli w sytuacjach społecznych,
 • Wzmacnia poczucie sprawstwa, wpływu, możliwości dokonania wyboru,
 • Ma gotowe strategie zachowań – poradzenia sobie w trudnych dla niej sytuacjach (a może to być tak prosta wydawałoby się sytuacja, jak pójście do kina i kupienie biletu)
 • Przestaje się bać, a przynajmniej poziom lęku w sytuacjach społecznych znacząco się zmniejsza, lepiej kontroluje go i potrafi zdobyć się na inne niż dotychczas działanie,
 • Zmniejsza swój poziom stresu, a więc znacząco polepsza jakość swojego życia.

 

W czasie TUS skupiamy się na zaspokojeniu potrzeb:

 • Bezpieczeństwa – poprzez przewidywalność działań, wyraźną strukturę, bezpieczeństwa psychicznego – kontakt z drugim człowiekiem, przewidywalny, odbywający się wg pewnych ram.
 • Przynależności – bycia w grupie, nawiązania i podtrzymania kontaktu, bycia akceptowanym
 • Uznania – każdy sukces edukacyjny, każde docenienie starań będzie wpływało na wzrost poczucia pewności siebie, samoakceptacji, większej podmiotowości i poczucia sprawstwa.
 • Rozwoju – radzenia sobie z porażkami, radzenia sobie ze swoją niepełnosprawnością, przełamywania jej ograniczeń (nawet w minimalnym zakresie).

 

Zapraszamy do udziału w naszych grupach TUS dla dzieci i młodzieży.