Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci co widzieć.

Alexandra K. Trenfor

 

Kurs Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© (30 godzin dydaktycznych)

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do prowadzenia:

·         diagnozy i terapii ręki w formie indywidualnej z dziećmi oraz młodzieżą
·         wstępnej diagnozy i terapii ręki w formie grupowej z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć grafomotorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym
·         zajęć profilaktycznych  w obszarze motoryki terapii ręki z dziećmi oraz młodzieżą
·         zajęć korekcyjno-rewalidacyjnych z dziećmi oraz młodzieżą w obszarze terapii ręki

 

Otrzymają Państwo od nas certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Terapia ręki – odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne kluczem do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży© © oraz uzyskania Certyfikatu Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności 

PONADTO:

 • Vademecum oraz Kompendium ćwiczeń Terapeuty ręki dzieci i młodzieży©  - praktyczny podręcznik oraz zestaw gotowych ćwiczeń
 • Gotowce - scenariusze zajęć, programy terapeutyczne, roczne plany pracy z grupą
 • Autorskie arkusze diagnostyczne
 • Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie e-learning bądź distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie dwudniowych lub trzydniowych warsztatów i treningów, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

 

 

Program kursu:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych): 

1. Cywilizacyjne uwarunkowania wpływające na potrzebę prowadzenia zajęć z Terapii ręki

2. Cele terapii ręki

3. Obszary pracy w Terapii ręki

4. Terapia ręki jako metoda interdyscyplinarna

5. Mózgowe mechanizmy związane z Terapią ręki

6. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej

7. Teoria integracji sensorycznej a Terapia ręki

8. Etapy rozwoju motoryki dużej i małej, w tym: prawidłowości i zaburzenia

9. Wpływ zaburzeń w planowaniu ruchu oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej na funkcjonowanie dziecka oraz sprawność ręki

10. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzające

11. Etapy prowadzenia zajęć z Terapii ręki, ich cele oraz możliwe ćwiczenia

12. Tworzywa bezkształtne, ich właściwości i możliwości wykorzystania w Terapii ręki

13. Planowanie zajęć indywidualnych i grupowych:

 • grupy odbiorców
 • potrzeby
 • cele
 • kompetencje
 • tematy
 • miejsce, czas, długość trwania

15. Prowadzenie diagnozy:

 • Wstępna diagnoza - także pod kątem motoryki dużej i małej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka
 • Kluczowe czynniki dobrej diagnozy
 • Holistyczne ujęcie funkcjonowania dziecka
 • Istotne składniki narzędzia diagnostycznego

16. Tworzenie Programów Terapeutycznych z zakresu Terapii ręki:

 • cele
 • zawartość programu
 • planowanie zajęć

17. Kompetencje trenerskie i terapeutyczne Terapeuty ręki dzieci i młodzieży:

 • wizja, misja i nastawienie
 • osobowość Terapeuty
 • zarządzanie procesami grupowymi
 • skuteczne wydawanie poleceń
 • motywowanie

 

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych):

1. Prowadzenie zajęć z Terapii ręki w formie indywidualnej i grupowej:

 • sprawne łączenie ćwiczeń i etapów
 • planowanie ćwiczeń
 • poznanie oraz przećwiczenie ćwiczeń usprawniających grafomotorykę ręki z zachowaniem jej etapów: ćwiczenia usprawniające całą rękę, usprawniające dłoń i palce, graficzne (bez liniatury), przygotowujące do pisania w liniaturze i kratkach, ćwiczeń stymulujących proprioceptywnie oraz przedsionkowo, ćwiczenia na somatognozję, stereognozję, praksję, etc.
 • wykorzystanie elementów masażu sensorycznego dłoni i rąk
 • czas, miejsce, ilość i rodzaj ćwiczeń, liczebność grupy (zajęcia grupowe) - dobór odpowiednich w zależności od wieku i możliwości odbiorców
 • tworzenie scenariuszy zajęć grupowych/indywidualnych i ich ewaluacja na grupie treningowej
 • zajęcia grupowe jako narzędzie wstępnej diagnozy
2. Różnorodne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne w Terapii ręki
 • prezentacja i omówienie pomocy własnych
 • wymiana doświadczeń
 • warsztaty praktyczne - wykonanie własnych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych do Terapii ręki wraz z zaplanowaniem aktywności dziecka
3. Wykorzystanie tworzyw bezkształtnych w Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie ćwiczeń, ich celów
 • przepisy
 • ćwiczenia z tworzywami i masami
4. Roczne plany pracy z grupą w obszarze Terapii ręki:
 • diagnoza problematycznych obszarów dla różnych grup wiekowych, zaburzeń i niepełnosprawności
 • określenie celów (Metoda SMART)
 • optymalne planowanie pracy: miejsce, czas trwania programu i czas trwania pojedynczych zajęć, rodzaje ćwiczeń, potrzebne pomoce
 • osadzenie planu pracy w realiach pracy w placówce/klasie/grupie
 • planowanie sposobów i rodzajów ewluacji
5. Prowadzenie indywidualnej diagnozy w obszarze Terapii ręki:
 • prezentacja i omówienie narzędzia diagnostycznego
 • ćwiczenia praktyczne
6. Programy terapeutyczne z Terapii ręki.
 

Zapraszamy do śledzenia w Aktualnościach, gdzie aktualnie prowadzimy nabory i/lub kontaktu w przypadku zainteresowaniem zorganizownaia kursu w formie zamkniętej w Państwa placówce:

biuro@centrumsens.pl

733-090-988