Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Zawsze kiedy mówimy komuś "Nie", mówimy "Tak" swojej własnej integralności.

Jesper Juul – Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem

Kurs Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do:

 • tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych
 • prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami

 

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty:

 • Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności społecznych oraz życiowych oraz uzyskania certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (na jednym dyplomie)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności w oparciu o działalność oświatową Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS zgodną z art. 83a ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

 

PONADTO:

 • Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
 • Algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
 • Filmy ze scenkami modelowymi (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)

 

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

 • Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie e-learning bądź distance learning
 • Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie dwudniowych warsztatów i treningów, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

 

Część teoretyczna. Teoretyczne podstawy prowadzenia Treningu umiejętności społecznych (10 godzin)

1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych:
 • Czym jest TUS
 • Geneza, autor podejścia
 • Cele prowadzenia TUS
 • Korzyści prowadzenia TUS
 • Założenia TUS
 • Model nabywania oraz kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina
2. Grupy odbiorców Treningu umiejętności społecznych:
 • Czy tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
 • TUS z dziećmi wieku przedszkolnym
 • TUS z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • TUS z dziećmi starszymi oraz młodzieżą
 • TUS dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
 • TUS dla osób z niepełnosprawnościami
 • TUS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki:
 • Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS
5. Podstawy psychologii emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS:
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
6. Podstawy psychologii uczenia się w kontekście prowadzenia TUS
7. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS
8. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:
 • Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
 • Role grupowe i związane z nimi problemy
 • Trudne sytuacje w pracy z grupą
 • Ja jako trener TUS – osobowość, nastawienie, wizja
9. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu umiejętności społecznych:
 •  Modelowanie
 • Tworzenie algorytmów zachowań
 •  Odgrywanie ról
 •  Sesja informacji zwrotnej
 •  Generalizacja - w  jaki sposób doprowadzać do generalizacji umiejętności i jej transferu w innych sytuacjach życiowych
 • Tematy TUS, ich cele oraz wynikające z nich konsekwencje dla prowadzącego, czyli czy jesteś na to gotowy?

Część praktyczna (20 godzin):

1. Prowadzenie TUS:
 • Etapy prowadzenia zajęć
 • Metody i formy pracy
 • Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Różnorodne formy i materiały terapeutycznye wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
 • Pomoce i rekwizyty
2. Role-playing, historyjki społeczne oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS:
 • Algorytmy zachowań – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
 • Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
 • Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych
3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS:
 • Badanie potrzeb, ich analiza
 • Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia TUS z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
 • Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu
 • Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
4. Plany pracy oraz konspekty zajęć:
 • Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
 • Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
 • Dobór kluczowych umiejętności dla grupy
 • Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
 • Opracowanie planu pracy z grupą
 • Opracowanie konspektów zajęć.

 

Zapraszamy do śledzenia w Aktualnościach, gdzie aktualnie prowadzimy nabory i/lub kontaktu w przypadku zainteresowaniem zorganizownaia kursu w formie zamkniętej w Państwa placówce:

biuro@centrumsens.pl

733-090-988

 

UWAGA! PROWADZIMY RÓWNIEŻ KURSY DLA ASYSTENTÓW RODZINY ORAZ PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE, ETC.