Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI  EDUKACJI POCZĄTKOWEJ (KLASY 1-3)

 

 

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży – identyfikacja, właściwe reagowanie, profilaktyka i terapia

Program szkolenia: 

 1. Umiejętność rozpoznawania charakteru zachowań seksualnych dzieci i młodzieży
 2. Identyfikacja – zachowania w normie, zachowania niepokojące, zachowania ryzykowne
 3. Kryteria diagnostyczne – normy w zależności od wieku/etapu rozwojowego
 4. Obserwacja i stawianie diagnozy
 5. Umiejętność rozumienia pojawiających się zachowań – jakie potrzeby i pragnienia wyraża, przyczyny, możliwe skutki
 6. Właściwa interpretacja
 7. Umiejętność właściwego reagowania
 8. Jak edukować w zależności od wieku, grupy
 9. Podejmowanie działań prawnych
 10. Gdzie szukać pomocy

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Emocje, agresja, zachowania niepożądane

Zachowania problemowe i trudności przystosowawcze u dzieci i młodzieży

Program szkolenia: 

 

 1. Diagnoza zachowań problemowych
 2. Charakterystyczne typy, kryteria rozpoznawania
 3. Przyczyny i skutki
 4. Czynniki wspierające i destrukcyjne
 5. Opracowanie planu działania
 6. Przykładowe interwencje na wspomaganie samokontroli, rozwoju społecznego, emocjonalnego, umiejętności szkolnych u dziecka

 

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Trudne dziecko – jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi dzieci

Program szkolenia: 

 

 1. Zdobycie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych związanych ze sferą społeczno-emocjonalną u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a szczególnie emocji trudnych – złość, smutek itd.
 2. Określenie, jakie problemy dziecka powinny zastanowić nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz rodzica.
 3. Poznanie sytuacji trudnych dla dziecka oraz co może być dla dziecka „sytuacją trudną”.
 4. Poznanie różnorodnych metody obserwacji dzieci w szkole.
 5. Nabycie umiejętności diagnozy dziecka.
 6. Poznanie reguł reagowania na agresję dzieci.
 7. Przedstawienie technik skutecznych na wyciszanie agresji dziecka, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi.
 8. Praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi dzieci, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy z dzieckiem, jak i pracy z grupą.
 9. Poznanie i przećwiczenie gier, zabaw i ćwiczeń służących rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu agresji.

 

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Grupa bez przemocy – zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczące empatii i współpracy.

Program szkolenia: 

 1. Stosowanie strategii reagowania na zachowania agresywne dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 2. Stosowanie umów w pracy wychowawczej.
 3. Opracowanie planu wzmacni­ania pozytywnych zachowań u dzieci.
 4. Nabycie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją w szkole.
 5. Zdobycie umiejętności kształtowania u dzieci zachowań prospołecznych.
 6. Poznanie technik i metod wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Agresja dziecięca i konflikty – sposoby poradzenia sobie

Program szkolenia: 

 1. Określenie, jakie problemy dziecka powinny zastanowić nauczyciela oraz rodzica.
 2. Poznanie sytuacji trudnych dla dziecka oraz co może być „sytuacją trudną”.
 3. Poznanie reguł reagowania na agresję
 4. Przedstawienie technik skutecznych na wyciszanie agresji, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi
 5. Praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy, jak i pracy z grupą
 6. Poznanie i przećwiczenie gier, zabaw i ćwiczeń służących rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu agresji

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Poznajemy język uczuć, empatii i ciała – jak rozwijać wrażliwość emocjonalną dziecka oraz świadomość języka ciała

Program szkolenia: 

 1. Zdobycie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych związanych ze sferą społeczno-emocjonalną u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 2. Poznanie dróg dostępu do dziecięcych emocji, sposobów ich odpowiedniego wyrażania.
 3. Umiejętność rozwijania emocjonalności dzieci.
 4. Poznanie dróg dostępu do dziecięcej empatii.
 5. Umiejętność rozwijania empatii u dzieci.
 6. Przedstawienie propozycji różnorodnych gier i zabaw dot. uczuć, empatii oraz języka ciała.
 7. Praktyczne przećwiczenie zaproponowanych gier i zabaw.
 8. Zdobycie wiedzy na temat zasad konstruowania gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne.
 9. Praktyczne umiejętności tworzenia własnych gier i zabaw na bazie poznanych.
 10. Wypracowanie scenariusza zajęć z dziećmi.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Wykorzystanie technik relaksacyjnych w pracy nauczyciela

Program szkolenia: 

 1. Poznanie różnych technik relaksacyjnych (wizualizacja, muzyka, ćwiczenia fizyczne, techniki oddechowe)
 2. Wykorzystanie elementów gimnastyki mózgu
 3. W jaki sposób wprowadzać grupę w stan relaksu
 4. Uczenie świadomego  relaksowania się
 5. Gry i zabawy inspirowane technikami relaksacyjnymi
 6. Wypracowanie scenariusza zajęć „W krainie spokoju”
Liczba godzin dydaktycznych: 5
 
 

 

Bajkoterapia w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Jak projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem bajkoterapii.

Program szkolenia: 

 1. Rola bajki w życiu dziecka
 2. Bajkoterapia i baśnioterapia- wprowadzenie do tematu
 3. Rodzaje bajek terapeutycznych( ich rola i funkcje).
 4. Bajka logopedyczna
 5. Zasady zajęć z bajkoterapii dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 6. Warsztat biblioterapeuty-przykłady ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

 

Kreatywność, koncentracja uwagi, efektywna nauka

Kreatywne cztery pory roku w edukacji wczesnoszkolnej– czyli jak rozwijać naturalną kreatywność dziecka oraz wydłużać koncentrację na wykonywanych zadaniach

Program szkolenia: 

 1. Rozszerzenie wiedzy nt. zjawiska twórczego myślenia dzieci i jego mechanizmów
 2. Poznanie dróg dostępu do dziecięcej fantazji, wyobraźni i kreatywności
 3. Naturalna kreatywność dziecka
 4. Metody i techniki wyzwalające kreatywność
 5. Przedstawienie propozycji różnorodnych gier i zabaw rozwijających kreatywność dziecka
 6. Praktyczne przećwiczenie gier
 7. Zdobycie wiedzy nt. zasad konstruowania gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne
 8. Praktyczne umiejętności tworzenia własnych gier na bazie poznanych
 9. Wypracowanie scenariusza zajęć z dziećmi
 10. Ćwiczenia na koncentrację
 11. Relaksacja stymulująca proces uczenia się
 12. Fiksacja – jako ważny element w szybkim czytaniu cichym ze zrozumieniem
 13. Ćwiczenia na poszerzenie pola widzenia
 14. Ćwiczenia na regresję

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Zajęcia relaksujące czyli o rozwijaniu fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów klas I-III

Program szkolenia: 

 1. rozwój osobisty każdego ucznia
 2. przyswajanie określonych umiejętności,
 3. porządkowanie i rozwiązywanie problemów przez uczniów,
 4. odprężenie przed lub w trakcie  albo po nauce,
 5. budowanie poczucia zaufania, poprzez efektywną komunikację,
 6. wydłużanie koncentracji,
 7. wyrażanie własnych sądów, myśli opinii,
 8. rozwijanie aktywności społecznej,
 9. zdyscyplinowanie klasy, grupy

Liczba godzin dydaktycznych: 4 

Efektywna i ciekawa nauka dzieci w wieku  wczesnoszkolnym – jak wykorzystywać techniki pamięciowe oraz techniki aktywnego uczenia się

Program szkolenia: 

 1. Co to jest neurodydaktyka?
 2. Funkcjonowanie mózgu a uczenie się
 3. Kiedy uczymy się efektywnie
 4. Jak uczą się i jak nauczają wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – jak to wykorzystać?
 5. Stres a uczenie się w świetle neurodydaktyki i cóż tego wynika dla nas?
 6. Co musimy wiedzieć, aby nauczać uczyć się efektywnie?
 7. Jak pomaga nam neurodydaktyka?

Liczba godzin dydaktycznych: 4

 

Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej

Program szkolenia: 

 1. Kreatywność – definicje pojęcia, zasady twórczego i kreatywnego myślenia
 2. Jednostka twórcza – jakimi cechami się charakteryzuje?
 3. Opis warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności
 4. Rozwój zdolności ułatwiających kreatywne myślenie: dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, metaforyzowanie, abstrahowanie  - przykłady zabaw i ćwiczeń

Liczba godzin dydaktycznych: 4

 

 

Dziecko i uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy

Program szkolenia: 

Część teoretyczna:

 • Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
 • Etiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
 • Epidemiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
 • Jak rozpoznać autyzm? – kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10, DSM
 • Problemy komunikacyjne oraz społeczne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Diagnoza osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – moje doświadczenia
 • Diagnoza różnicowa - autyzm a niepełnosprawność intelektualna
 • Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Mocne strony osób z autyzmem i Zespołem Aspergera 

Część warsztatowa:

 • Warsztat „Poczuj autyzm w sobie” pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i zachowanie osób z autyzmem.
 • Prezentowanie różnych metod i technik.
 • Planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem.

Liczba godzin dydaktycznych: 10