Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko.

Albert Einstein

Szkoły ponadgimnazjalne

Emocje, agresja, zachowania niepożądane

 Przeciwdziałanie przemocy szkolnej i rówieśniczej

Program szkolenia: 

 1. przemoc rówieśnicza – czym jest
 2. jej źródła i skutki
 3. jakie są jej przejawy i formy
 4. portret sprawcy
 5. portret ofiary
 6. portret świadka
 7. jak przeciwdziałać
 8. potrzeba i wartość profilaktyki
 9. możliwe działania i interwencje: praca z ofiarą, sprawcą i świadkiem
 10. kierunki działań na poziomie szkoły, klasy, indywidualnej
 11. co na to prawo – perspektywy i możliwości

Liczba godzin dydaktycznych: 6

 

Jak pracować z uczniem niedostosowanym społecznie

Program szkolenia: 

1. Problemy ucznia niedostosowanego społecznie.

 • niedostosowanie społeczne – deficyt i etykietka?
 • krótki życiorys kłopotoczyńcy,
 • problemy ucznia niedostosowanego społecznie.

2. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie- eliminowanie przyczyn oporu.

 • opór w nauczycielu /wychowawcy,
 • eliminowanie przyczyn oporu w uczniu,

3. Podstawowe założenia w pracy.

 • osobiste zaangażowanie i tworzenie więzi,
 • jasność , stabilność , konsekwencja,
 • postawy i zachowanie służące kształtowaniu relacji.
4. Obszary pracy.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Seks i narkotyki – trudny temat – warsztaty dla nauczycieli

Program szkolenia: 

 1. nabycie wiedzy o zasadach rozmawiania z młodzieżą na trudne, krępujące tematy,
 2. poznanie technik komunikacyjnych przydatnych podczas rozmów na trudne tematy,
 3. przećwiczenie poznanych technik,
 4. poznanie nowatorskich i elastycznych sposobów rozmawiania z uczniami o zagrożeniach związanych z podejmowaniem aktywności seksualnej i sięgania po środki psychoaktywne.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Inspirujące i kreatywne godziny wychowawcze dla szkoły podstawowej (część I - metody pracy)

Cele pedagogiczne:

 • Nabycie wiedzy o zasadach konstruowania ciekawych, nowatorskich i kreatywnych godzin wychowawczych.
 • Poznanie metod diagnozy potrzeb uczniów w zakresie tematów godzin wychowawczych.
 • Wypracowanie własnego narzędzia diagnostycznego uczniowskich oczekiwań.
 • Poznanie inspirujących metod trenerskich prowadzenia godzin wychowawczych.
 • Przećwiczenie poznanych metod.
 • Poznanie konkretnych scenariuszy godzin wychowawczych.
 • Przećwiczenie prowadzenia zajęć wg wybranych scenariuszy.

Liczba godzin: 4

 

Inspirujące i kreatywne godziny wychowawcze dla szkoły podstawowej (część II – Gry, zabawy, ćwiczenia – warsztat trenera)

Cele pedagogiczne:

 • Poznanie ciekawych gier, zabaw i ćwiczeń wraz ze sposobami omówienia z uczniami.
 • Przećwiczenie poznanych metod.
 • Poznanie konkretnych scenariuszy godzin wychowawczych.
 • Przećwiczenie prowadzenia zajęć wg wybranych scenariuszy.

Liczba godzin: 4

Inspirujące i kreatywne godziny wychowawcze dla szkoły podstawowej (część III – Projektowanie scenariusza)

Cele pedagogiczne:

 • Poznanie ciekawych gier, zabaw i ćwiczeń wraz ze sposobami omówienia z uczniami.
 • Przećwiczenie poznanych metod.
 • Stworzenie własnego scenariusza zajęć.
 • Przećwiczenie prowadzenia zajęć wg własnego scenariusza.

Liczba godzin: 4

Zaburzenia zachowania, emocjonalne, rozwojowe

 
Okulary na ADHD – jak skutecznie pracować z dzieckiem/uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Program szkolenia: 

 1. Diagnoza zachowań
 2. Interwencje behawioralne
 3. Instrukcja „obsługi”  ucznia z nadpobudliwością
 4. Skuteczne wydawanie poleceń
 5. Jak utrzymać uwagę
 6. Jak rozładować nadmiar energii, frustrację, etc.

 

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży – identyfikacja, właściwe reagowanie, profilaktyka i terapia

Program szkolenia: 

 1. Umiejętność rozpoznawania charakteru zachowań seksualnych dzieci i młodzieży
 2. Identyfikacja – zachowania w normie, zachowania niepokojące, zachowania ryzykowne
 3. Kryteria diagnostyczne – normy w zależności od wieku/etapu rozwojowego
 4. Obserwacja i stawianie diagnozy
 5. Umiejętność rozumienia pojawiających się zachowań – jakie potrzeby i pragnienia wyraża, przyczyny, możliwe skutki
 6. Właściwa interpretacja
 7. Umiejętność właściwego reagowania
 8. Jak edukować w zależności od wieku, grupy
 9. Podejmowanie działań prawnych
 10. Gdzie szukać pomocy

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Zachowania problemowe i trudności przystosowawcze u dzieci i młodzieży

Program szkolenia: 

 1. Diagnoza zachowań problemowych
 2. Charakterystyczne typy, kryteria rozpoznawania
 3. Przyczyny i skutki
 4. Czynniki wspierające i destrukcyjne
 5. Opracowanie planu działania
 6. Przykładowe interwencje na wspomaganie samokontroli, rozwoju społecznego, emocjonalnego, umiejętności szkolnych u dziecka

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

 
Cyberprzemoc – jak rozpoznawać jej przejawy i ofiary w szkole, jej rodzaje, uwarunkowania, profilaktyka i możliwe kierunki działań wychowawczych

Program szkolenia: 

 1. Charakterystyka zjawiska i skala problemu
 2. Formy przemocy
 3. Szkolny system zapobiegania
 4. Możliwości i kierunki działań profilaktycznych w szkole
 5. Procedura reagowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy
 6. Jak identyfikować sprawcę i zebrać dowody
 7. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy
 8. Jak wspierać ofiarę cyberprzemocy
 9. Jak wspierać świadka –zgłaszającego zajście
 10. Dokumentacja oraz współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym
 11. Przykładowe scenariusze profilaktycznych zajęć dla uczniów

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Biblioterapia w pracy z młodzieżą . Jak projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem bajkoterapii.

Program szkolenia: 

 1. Podstawy teoretyczne biblioterapii (geneza, definicje, podział)
 2. Terapeutyczna funkcja literatury.
 3. Cele, i zadania biblioterapii
 4. Fazy procesu biblioterapii
 5. Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą- propozycja zajęć.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

 

 

Wspomaganie rozwoju dziecka i ucznia z Zespołem Aspergera w szkole. Jak dostosować wymagania edukacyjne w praktyce

Program szkolenia: 

 1. Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
 2. Dziecko z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole – wskazówki dla nauczyciela
 3. Jak wspierać i organizować jego funkcjonowanie:
 4. Kontakty i umiejętności społeczne
 5. Sfera emocjonalna
 6. Integracja sensoryczna, nadwrażliwość sensoryczna
 7. Rozumienie języka i umiejętności komunikacyjne
 8. Koncentracja uwagi
 9. Sfera ruchowa
 10. Trudności w nauce
 11. Zapobieganie przemocy wobec dziecka z Zespołem Aspergera
 12. Współpraca z rodzicami

Liczba godzin dydaktycznych: 5