Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SENS

Jeżeli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem czego jest puste biurko?

Albert Einstein

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLASY 4-6

 

Emocje, agresja, zachowania niepożądane

 
Niepokorny uczeń – jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi dzieci

Program szkolenia: 

 1. Zdobycie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych związanych ze sferą społeczno-emocjonalną u dzieci i młodzieży w wieku 10-13 lat.
 2. Określenie, jakie problemy ucznia powinny zastanowić nauczyciela oraz rodzica.
 3. Poznanie sytuacji trudnych dla ucznia.
 4. Poznanie reguł reagowania na agresję uczniów.
 5. Przedstawienie technik skutecznych na wyciszanie agresji, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi.
 6. Praktyczne umiejętności ułatwiające radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy z dzieckiem, jak i pracy z grupą.
 7. Poznanie i przećwiczenie gier i ćwiczeń służących rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu agresji – możliwych do zastosowania w trakcie godziny wychowawczej.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Przeciwdziałanie przemocy szkolnej i rówieśniczej

Program szkolenia: 

 1. przemoc rówieśnicza – czym jest
 2. jej źródła i skutki
 3. jakie są jej przejawy i formy
 4. portret sprawcy
 5. portret ofiary
 6. portret świadka
 7. jak przeciwdziałać
 8. potrzeba i wartość profilaktyki
 9. możliwe działania i interwencje: praca z ofiarą, sprawcą i świadkiem
 10. kierunki działań na poziomie szkoły, klasy, indywidualnej
 11. co na to prawo – perspektywy i możliwości

Liczba godzin dydaktycznych: 6

 

Jak pracować z uczniem niedostosowanym społecznie

Program szkolenia: 

1. Problemy ucznia niedostosowanego społecznie.

 • niedostosowanie społeczne – deficyt i etykietka?
 • krótki życiorys kłopotoczyńcy,
 • problemy ucznia niedostosowanego społecznie.

2. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie- eliminowanie przyczyn oporu.

 • opór w nauczycielu /wychowawcy,
 • eliminowanie przyczyn oporu w uczniu,

3. Podstawowe założenia w pracy.

 • osobiste zaangażowanie i tworzenie więzi,
 • jasność , stabilność , konsekwencja,
 • postawy i zachowanie służące kształtowaniu relacji.
4. Obszary pracy.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Klasa bez przemocy zabawy i ćwiczenia dla dzieci i nastolatków  uczące empatii i współpracy.

Program szkolenia: 

 1. Stosowanie strategii reagowania na zachowania agresywne nastolatków.
 2. Stosowanie umów w pracy wychowawczej.
 3. Opracowanie planu wzmacni­ania pozytywnych zachowań.
 4. Nabycie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z agresją w szkole.
 5. Zdobycie umiejętności kształtowania u dzieci zachowań prospołecznych.
 6. Poznanie technik i metod wzmacniania pozytywnych zachowań.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Seks i narkotyki – trudny temat – warsztaty dla nauczycieli

Program szkolenia: 

 1. nabycie wiedzy o zasadach rozmawiania z młodzieżą na trudne, krępujące tematy,
 2. poznanie technik komunikacyjnych przydatnych podczas rozmów na trudne tematy,
 3. przećwiczenie poznanych technik,
 4. poznanie nowatorskich i elastycznych sposobów rozmawiania z uczniami o zagrożeniach związanych z podejmowaniem aktywności seksualnej i sięgania po środki psychoaktywne.

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Inspirujące i kreatywne godziny wychowawcze dla szkoły podstawowej (część I - metody pracy)

Cele pedagogiczne:

 • Nabycie wiedzy o zasadach konstruowania ciekawych, nowatorskich i kreatywnych godzin wychowawczych.
 • Poznanie metod diagnozy potrzeb uczniów w zakresie tematów godzin wychowawczych.
 • Wypracowanie własnego narzędzia diagnostycznego uczniowskich oczekiwań.
 • Poznanie inspirujących metod trenerskich prowadzenia godzin wychowawczych.
 • Przećwiczenie poznanych metod.
 • Poznanie konkretnych scenariuszy godzin wychowawczych.
 • Przećwiczenie prowadzenia zajęć wg wybranych scenariuszy.

Liczba godzin: 4

 

Inspirujące i kreatywne godziny wychowawcze dla szkoły podstawowej (część II – Gry, zabawy, ćwiczenia – warsztat trenera)

Cele pedagogiczne:

 • Poznanie ciekawych gier, zabaw i ćwiczeń wraz ze sposobami omówienia z uczniami.
 • Przećwiczenie poznanych metod.
 • Poznanie konkretnych scenariuszy godzin wychowawczych.
 • Przećwiczenie prowadzenia zajęć wg wybranych scenariuszy.

Liczba godzin: 4

Inspirujące i kreatywne godziny wychowawcze dla szkoły podstawowej (część III – Projektowanie scenariusza)

Cele pedagogiczne:

 • Poznanie ciekawych gier, zabaw i ćwiczeń wraz ze sposobami omówienia z uczniami.
 • Przećwiczenie poznanych metod.
 • Stworzenie własnego scenariusza zajęć.
 • Przećwiczenie prowadzenia zajęć wg własnego scenariusza.

Liczba godzin: 4

 

Okulary na ADHD – jak skutecznie pracować z dzieckiem/uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej

Program szkolenia: 

 1. Diagnoza zachowań
 2. Interwencje behawioralne
 3. Instrukcja „obsługi”  ucznia z nadpobudliwością
 4. Skuteczne wydawanie poleceń
 5. Jak utrzymać uwagę
 6. Jak rozładować nadmiar energii, frustrację, etc.

 

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Zachowania seksualne dzieci i młodzieży – identyfikacja, właściwe reagowanie, profilaktyka i terapia

Program szkolenia: 

 1. Umiejętność rozpoznawania charakteru zachowań seksualnych dzieci i młodzieży
 2. Identyfikacja – zachowania w normie, zachowania niepokojące, zachowania ryzykowne
 3. Kryteria diagnostyczne – normy w zależności od wieku/etapu rozwojowego
 4. Obserwacja i stawianie diagnozy
 5. Umiejętność rozumienia pojawiających się zachowań – jakie potrzeby i pragnienia wyraża, przyczyny, możliwe skutki
 6. Właściwa interpretacja
 7. Umiejętność właściwego reagowania
 8. Jak edukować w zależności od wieku, grupy
 9. Podejmowanie działań prawnych
 10. Gdzie szukać pomocy

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Zachowania problemowe i trudności przystosowawcze u dzieci i młodzieży

Program szkolenia: 

 1. Diagnoza zachowań problemowych
 2. Charakterystyczne typy, kryteria rozpoznawania
 3. Przyczyny i skutki
 4. Czynniki wspierające i destrukcyjne
 5. Opracowanie planu działania
 6. Przykładowe interwencje na wspomaganie samokontroli, rozwoju społecznego, emocjonalnego, umiejętności szkolnych u dziecka

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Cyberprzemoc – jak rozpoznawać jej przejawy i ofiary w szkole, jej rodzaje, uwarunkowania, profilaktyka i możliwe kierunki działań wychowawczych

Program szkolenia: 

 1. Charakterystyka zjawiska i skala problemu
 2. Formy przemocy
 3. Szkolny system zapobiegania
 4. Możliwości i kierunki działań profilaktycznych w szkole
 5. Procedura reagowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy
 6. Jak identyfikować sprawcę i zebrać dowody
 7. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy
 8. Jak wspierać ofiarę cyberprzemocy
 9. Jak wspierać świadka –zgłaszającego zajście
 10. Dokumentacja oraz współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym
 11. Przykładowe scenariusze profilaktycznych zajęć dla uczniów

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 

Kreatywność, koncentracja uwagi, efektywna nauka

Kreatywne cztery pory roku w szkole podstawowej – klasy IV-VI – czyli jak rozwijać naturalną kreatywność ucznia, wydłużać koncentrację na wykonywanych zadaniach. 

Program szkolenia: 

 1. metody i techniki wyzwalające kreatywność
 2. ćwiczenia na koncentrację
 3. relaksacja stymulująca proces uczenia się
 4. fiksacja – jako ważny element w szybkim czytaniu cichym ze zrozumieniem
 5.  mind mapy (notowanie nielinearne) - praktyczne wykorzystanie
 6. Metoda Cornella
 7. ćwiczenia na poszerzenie pola widzenia
 8. ćwiczenia na regresję
 9. ortografia -alternatywne metody
 10. jak usprawnić pamięć 

Liczba godzin dydaktycznych: 5

 
Biblioterapia w pracy z młodzieżą . Jak projektować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem bajkoterapii.

Program szkolenia: 

 1. Podstawy teoretyczne biblioterapii (geneza, definicje, podział)
 2. Terapeutyczna funkcja literatury.
 3. Cele, i zadania biblioterapii
 4. Fazy procesu biblioterapii
 5. Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą- propozycja zajęć.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

 

Wspomaganie rozwoju dziecka i ucznia z Zespołem Aspergera – w przedszkolu i szkole. Jak dostosować wymagania edukacyjne w praktyce

Program szkolenia: 

 1. Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
 2. Dziecko z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole – wskazówki dla nauczyciela
 3. Jak wspierać i organizować jego funkcjonowanie:
 4. Kontakty i umiejętności społeczne
 5. Sfera emocjonalna
 6. Integracja sensoryczna, nadwrażliwość sensoryczna
 7. Rozumienie języka i umiejętności komunikacyjne
 8. Koncentracja uwagi
 9. Sfera ruchowa
 10. Trudności w nauce
 11. Zapobieganie przemocy wobec dziecka z Zespołem Aspergera
 12. Współpraca z rodzicami

Liczba godzin dydaktycznych: 5